ขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางเว็บไซต์ของโรงเรียนอยู่เสมอจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายหรือมีการประกาศเปลี่ยนแปลง