header-60-01-02

Edit4คำขวญ-01-01

ภาพกิจกรรมโรงเรียน

สัปดาห์อาเซียน

สัปดาห์อาเซียน

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2558 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย โดยกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์อาเซียน ประจำปีการศึกษา 2558 ขึ้น ณ ลานพิธีหน้าเสาธงและบริเวณหน้าห้องอาเซียน

There are no items