header-60-01-02

Edit4คำขวญ-01-01

ภาพกิจกรรมโรงเรียน

อบรมพัฒนาครูและบุคลากร

อบรมพัฒนาครูและบุคลากร

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2558 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ ได้จัดการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเสริมสร้างการปฏิบัติหน้าที่ราชการในสถานศึกษา สำหรับครู คศ.1 ครูผู้ช่วย ครูพิเศษ และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ณ ห้องประชุมอ้นสุวรรณ

There are no items