header-60-01-02

Edit4คำขวญ-01-01

ภาพกิจกรรมโรงเรียน

พิธียกเสาเอกเรือนไทย

พิธียกเสาเอกเรือนไทย

ผู้ใหญ่กรองแก้ว  โพธิ์วิเชียร ได้บริจาคเงินเพื่อสร้างเรือนไทย จำนวน 5 ล้านบาท ให้แก่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย และมีพิธียกเสาเอก ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2559 เวลา 8.09 น. (เกิดพระอาทิตย์ทรงกลด)