header-60-01-02

Edit4คำขวญ-01-01

ภาพกิจกรรมโรงเรียน

อบรมแกนนำนักเรียนพอเพียง

อบรมแกนนำนักเรียนพอเพียง

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย ได้จัดการอบรมนักเรียนแกนนำสู่ความพอเพียง ในโครงการสืบสานงานพระราชดำริ น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีท่านผู้อำนวยการ บุญฤทธิ์ รุ่งเรือง ให้เกียรเป็นประธานในพิธี