header-60-01-02

Edit4คำขวญ-01-01

ภาพกิจกรรมโรงเรียน

อำลาครูย้าย

อำลาครูย้าย

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย ได้จัดกิจกรรมอำลาครูย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ ณ จังหวัดขอนแก่น คุณครูอภิชัย ศรีหัวแฮ ณ หอประชุมนบนวมินทร์