header-60-01-02

Edit4คำขวญ-01-01

ภาพกิจกรรมโรงเรียน

สัปดาห์แข่งขันคณิตศาสตร์

สัปดาห์แข่งขันคณิตศาสตร์

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์แข่งขันคณิตศาสตร์ ณ หอประชุมนบนวมินทร์