header-60-01-02

Edit4คำขวญ-01-01

ภาพกิจกรรมโรงเรียน

ค่ายยุวชนพลเมืองดี

ค่ายยุวชนพลเมืองดี

เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า โดยมีท่านผู้อำนวยการวรรณภา ทองสีไพล ประธานในพิธีเปิดค่ายยุวชนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ตามโครงการสร้างสำนึกเป็นพลเมือง นมร.บร. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ หอประชุมนบนวมินทร์