header-60-01-02

Edit4คำขวญ-01-01

ภาพกิจกรรมโรงเรียน

มอบตัวนักเรียน ม.1 - 2561

มอบตัวนักเรียน ม.1 - 2561

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2561 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย ได้มีการมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561