header-60-01-02

Edit4คำขวญ-01-01

ภาพกิจกรรมโรงเรียน

มอบตัว ม.1 ปี 2562

มอบตัว ม.1 ปี 2562

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2562 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย ได้มีกำหนดการรับมอบตัวนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562