header-60-01-02

Edit4คำขวญ-01-01

ภาพกิจกรรมโรงเรียน

พัฒนาศักยภาพนักเรียนม.1,ม.4

พัฒนาศักยภาพนักเรียนม.1,ม.4

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย ได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนก่อนเรียน ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 โดยมีกิจกรรมปฐมนิเทศ และจะเรียนปรับพื้นฐาน 5 รายวิชาหลักในวันที่ 3,4 และ 7,8 นี้