header-60-01-02

Edit4คำขวญ-01-01

ภาพกิจกรรมโรงเรียน

เข้าค่ายลูกเสือ ม.2 (2559)

เข้าค่ายลูกเสือ ม.2 (2559)

เมื่อวันที่ 21-23 กันยายน 2559 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย ได้จัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี นักเรียนชั้น ม.2  ณ ค่ายลูกเสือพงษ์ลดา อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี