header-60-01-02

Edit4คำขวญ-01-01

ภาพกิจกรรมโรงเรียน

ประชุมผู้ปกครอง2/2561 ครั้งที่ 2

ประชุมผู้ปกครอง2/2561 ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2561โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัยได้จัดการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2 เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนา การป้องกัน และการแก้ไขปัญหาให้แก่นักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยท่านผู้อำนวยการวรรณภา ทองสีไพล เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมนบนวมินทร์