header-60-01-02

Edit4คำขวญ-01-01

ภาพกิจกรรมโรงเรียน

มอบเกียรติบัตรนักธรรม

มอบเกียรติบัตรนักธรรม

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 เวลา 13.00 น. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย ได้มีการทำพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่คณะครูและนักเรียนที่สอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวน 614 คน โดยมี ท่าน ดร. พระครูปลัดสุวัฒนสุตคุณ (โสภณ โสภโณ) เจ้าอาวาสวัดพระยาสุเรนทร์ เป็นประธานมอบ ณ หอประชุมนบนวมินทร์

There are no items