header-60-01-02

Edit4คำขวญ-01-01

ภาพกิจกรรมโรงเรียน

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย ได้มีพิธีมอบประกาศนียบัตร แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2558