header-60-01-02

Edit4คำขวญ-01-01

ภาพกิจกรรมโรงเรียน

พิธีมอบตำแหน่งประธานนักเรียน

พิธีมอบตำแหน่งประธานนักเรียน

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2559 โรงเรีนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย ได้มีการจัดพิธืมอบปลอกแขนให้กับประธานนักเรียนคนใหม่ พร้อมคณะ รวมไปถึง มอบเกียรติบัตรให้คณะกรรมการนักเรียนชุดเก่า ที่ปฎิบัตรงานได้อย่างดี