header-60-01-02

Edit4คำขวญ-01-01

ภาพกิจกรรมโรงเรียน

พิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

พิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัยได้จัดทำพิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙