header-60-01-02

Edit4คำขวญ-01-01

ภาพกิจกรรมโรงเรียน

ศึกษาดูงานไทย-อินโดนีเซีย

ศึกษาดูงานไทย-อินโดนีเซีย

นายสุรเทพ ตั๊นประเสริฐ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย และนายบุญฤทธิ์  รุ่งเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะนักเรียนและครู จำนวน 46 คน ไปศึกษาดูงาน ณ โรงเรียน SMA DARUL ISLAM GRESIK และ โรงเรียน SMP ISLAM AL AZHAR 26 YOGYAKARTA ณ ประเทศอินโดนีเซีย และทัศนศึกษา ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 3 - 12 มีนาคม พ.ศ.2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในฐานะสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมต่างๆของกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจ และสร้างเครือข่ายทางการศึกษากับกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน