header-60-01-02

Edit4คำขวญ-01-01

ภาพกิจกรรมโรงเรียน

มอบเกียรติบัตรกรรมการนักเรียน

มอบเกียรติบัตรกรรมการนักเรียน

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย ได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับคณะกรรมการชุดที่หมดวาระในปี 2561 และทำพิธีมอบปลอกแขนเพื่อรับตำแหน่งคณะกรรมการนักเรียนชุดใหม่ประจำปีการศึกษา 2561 ต่อไป