header-60-01-02

Edit4คำขวญ-01-01

ภาพกิจกรรมโรงเรียน

การอบรมเชิงปฏิบัติการ2560

การอบรมเชิงปฏิบัติการ2560

เมื่อวันที่ 23-24 มีนาคม 2560 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย ได้รับเกียรติจาก คุณครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ครูยุคใหม่ สอนให้เป็น เน้นให้คิด เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ 21 และ รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี เป็นวิทยากร เรื่อง ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ณ หอประชุมนบนวมินทร์