header-60-01-02

Edit4คำขวญ-01-01

ภาพกิจกรรมโรงเรียน

การพัฒนาศักยภาพนักเรียน 2560

การพัฒนาศักยภาพนักเรียน 2560

เมื่อวันที่ 24-28 เมษายน 2560 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย ได้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยภายในกิจกรรมนั้นจะประกอบไปด้วยการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ รวมไปถึงการจัดการเรียนปรับพื้นฐาน