header-60-01-02

Edit4คำขวญ-01-01

ภาพกิจกรรมโรงเรียน

ต้อนรับครูใหม่2560

ต้อนรับครูใหม่2560

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย มีกิจกรรมต้อนรับครูใหม่และมอบของที่ระลึก ณ หอประชุมนบนวมินทร์