header-60-01-02

Edit4คำขวญ-01-01

ภาพกิจกรรมโรงเรียน

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน2560

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน2560

เมื่อวันที่ 3-4 มิถุนายน 2560 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย ได้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมนบนวมินทร์