header-60-01-02

Edit4คำขวญ-01-01

ภาพกิจกรรมโรงเรียน

วันสิ่งแวดล้อม2560

วันสิ่งแวดล้อม2560

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย ได้จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมขึ้น ณ ลานโดมอเนกประสงค์