header-60-01-02

Edit4คำขวญ-01-01

ภาพกิจกรรมโรงเรียน

กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2560

กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2560

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย ได้จัดกิจกรรมตรวจสุภาพ ประจำปีการศึกษา 2560  ระหว่างวันที่ 19-22 มิถุนายน พ.ศ.2560 งานอนามัยของโรงเรียนได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับครูและนักเรียนในโรงเรียน ทุกคนได้รับการตรวจสุขภาพ เพื่อป้องกันการเจ็บป่วย จะได้มีสุขภาพที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจสามารถดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข ณ หอประชุมนบนวมินทร์