header-60-01-02

Edit4คำขวญ-01-01

ภาพกิจกรรมโรงเรียน

เลือกตั้งประธานนักเรียน 2561

เลือกตั้งประธานนักเรียน 2561

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย โดย ผอ.บุญฤทธิ์ รุ่งเรือง ประธานในพิธีกล่าวเปิดการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักความเป็นประชาธิปไตยการดำเนินงานมีคณะผู้บริหารและครู ดูแลให้ไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส