header-60-01-02

Edit4คำขวญ-01-01

ภาพกิจกรรมโรงเรียน

วันต่อต้านยาเสพติดโลก2561

วันต่อต้านยาเสพติดโลก2561

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัยได้จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงอันตรายของยาเสพติดที่ก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรง ภายใต้หัวข้อ "ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด" โดย ท่านผู้อำนวยการ บุญฤทธิ์ รุ่งเรือง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี