header-60-01-02

Edit4คำขวญ-01-01

ภาพกิจกรรมโรงเรียน

วันสุนทรภู่ 2561

วันสุนทรภู่ 2561

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อรำลึกเชิดชูเกียรติและเผยแพร่เกียรติคุณของท่านสุนทรภู่กวีเอกของโลก โดยท่านผู้อำนวยการบุญฤทธิ์ รุ่งเรือง เป็นประธานในพิธี