header-60-01-02

Edit4คำขวญ-01-01

ภาพกิจกรรมโรงเรียน

พิธีสวนสนาม - 2561

พิธีสวนสนาม - 2561

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย ได้จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณ สวนสนามและถวายสัตย์ปฏิญาณกระทำความดี เนื่องด้วยวันที่ 1 กรกฏาคม ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ