header-60-01-02

Edit4คำขวญ-01-01

ภาพกิจกรรมโรงเรียน

วันอาเซียน 2561

วันอาเซียน 2561

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย ได้จัดกิจกรรมวันอาเซียน เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรม และมีความพร้อมในการเป็นประเทศในประชาคมอาเซียน ทางโรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันอาเซียนขึ้น โดยมีท่านผู้อำนวยการ บุญฤทธิ์ รุ่งเรือง เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมวันอาเซียน ณ หอประชุมนบนวมินทร์