header-60-01-02

Edit4คำขวญ-01-01

ภาพกิจกรรมโรงเรียน

สอบธรรมศึกษา 2561

สอบธรรมศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการวรรณภา ทองสีไพล ประธานสนามสอบ ในการจัดการสอบธรรมศึกษาสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2561