header-60-01-02

Edit4คำขวญ-01-01

ภาพกิจกรรมโรงเรียน

มอบเสื้อสูทให้สภานักเรียน2561

มอบเสื้อสูทให้สภานักเรียน2561

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย ได้มีพิธีมอบเสื้อสูสำหรับนักเรียนที่เป็นสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561