header-60-01-02

Edit4คำขวญ-01-01

ภาพกิจกรรมโรงเรียน

งานสานสัมพันธ์น้องพี่ 2561

งานสานสัมพันธ์น้องพี่ 2561

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย ได้มีการจัดกิจกรรมเพื่ออำลานักเรียนในชั้น ม.6 "งานสานสัมพันธ์น้องพี่..แค่ได้คิดถึง" ประจำปีการศึกษา 2561