header-60-01-02

Edit4คำขวญ-01-01

ภาพกิจกรรมโรงเรียน

พิธีมอบประกาศนียบัตร2561

พิธีมอบประกาศนียบัตร2561

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย ได้มีพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนที่จบการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมนบนวมินทร์