header-60-01-02

Edit4คำขวญ-01-01

ภาพกิจกรรมโรงเรียน

วันต่อต้านยาเสพติด 2562

วันต่อต้านยาเสพติด 2562

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย ได้จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปีการศึกษา 2562  ในกิจกรรมประกอบไปด้วยการเดินรณรงค์ มีการมอบเกียรติบัตรการแข่งขันจัดป้ายนิเทศน์ และการแข่งขันวาดภาพระบายสี