header-60-01-02

Edit4คำขวญ-01-01

ภาพกิจกรรมโรงเรียน

สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2562

สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2562

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562