header-60-01-02

Edit4คำขวญ-01-01

ภาพกิจกรรมโรงเรียน

อบรมยาเสพติด 2562

อบรมยาเสพติด 2562

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย ได้จัดกิจกรรมการอบรมต่อต้านสาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมนบนวมินทร์