header-60-01-02

Edit4คำขวญ-01-01

ภาพกิจกรรมโรงเรียน

เข้าค่ายลูกเสือ ม.3 (2559)

เข้าค่ายลูกเสือ ม.3 (2559)

เมื่อวันที่ 21-23 กันยายน 2559 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย ได้จัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี นักเรียนชั้น ม.3  ณ ค่ายลูกเสือพรหมวัฒนา อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี