header-60-01-02

Edit4คำขวญ-01-01

ภาพกิจกรรมโรงเรียน

มอบตัวนักเรียน ม.4-2561

มอบตัวนักเรียน ม.4-2561

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2561 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย ได้รับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมนบนวมินทร์