header-60-01-02

Edit4คำขวญ-01-01

ภาพกิจกรรมโรงเรียน

ทัศนศึกษา MEP-2561

ทัศนศึกษา MEP-2561

เมื่อวันที่ 25 มิ.ย.2561 นักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP ม. 2/3 ไปศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่  "โครงการอบรม มารยาทในการรับประทานอาหารตะวันตก" ณ  โรงแรม อมารี แอร์พอท ดอนเมือง