header-60-01-02

Edit4คำขวญ-01-01

ภาพกิจกรรมโรงเรียน

NBR Pre-Test 2020 #3

NBR Pre-Test 2020 #3

วันที่ 12 มกราคม 2563 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย โดยผอ.วีระ เจนชัย มอบหมายให้รองเยาวนาท สุนทร รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ กล่าวเปิดโครงการทดสอบความรู้และเตรียมความพร้อมทางการเรียนเพื่อศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามโครงการ NBR Pre-Test 2020 ครั้งที่ 3 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6