header-60-01-02

Edit4คำขวญ-01-01

ภาพกิจกรรมโรงเรียน

ติว O-Net ม.6 2560

ติว O-Net ม.6 2560

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัยได้จัดกิจกรรมติวเตรียมความพร้อมสู่การสอบ O-Net สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดย อาจารย์สมพล มีพ่วง เป็นวิทยากรในรายวิชาวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา)