header-60-01-02

Edit4คำขวญ-01-01

Recommend Print

รับตรงคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2560

รับตรงคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปีการศึกษา 2560

รับสมัครคัดเลือกผ่านทาง Internet ดูรายละเอียดได้ที่ 

http://www.decentrance.su.ac.th   

โทร 034-270412 หรือ 034-270413

รับสมัครระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม - 20 กันยายน 2559

สาขาที่เปิดรับ

- สาขาวิชาการออกแบบภายใน                59 คน

- สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์            44 คน

- สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์            33 คน

- สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา                 39 คน

- สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา                23 คน 

- สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ         23 คน

- สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย       40 คน