header-60-01-02

Edit4คำขวญ-01-01

Recommend Print

สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

บทความแห่งเกียรติยศ

สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ   รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

               โรงเรียนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย  ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  สู่การปฏิบัติจริงอย่างยั่งยืน  โดยได้ดำเนินการอย่างเป็นระบบ ทั้งทางด้านการบริหารจัดการ   โรงเรียนมีนโยบายที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง         โดยกำหนดให้จัดกิจกรรมโครงการให้สอดคล้องกับคำขวัญ    พันธกิจ  และเป้าประสงค์ของโรงเรียน                  ได้กำหนดให้ทั้ง 4 ฝ่าย  ด้านการกิจกรรม    การเรียนการสอน ครูทุกคนต้องมีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา    บูรณาการกับรายวิชาของตนเอง โดยการเขียนลงในแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาละอย่างน้อย       1 หน่วยการเรียน       ด้านการพัฒนาบุคลากรมีการส่งเสริมให้ครูและนักเรียน น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การดำเนินชีวิตและเป็นแบบอย่างได้โรงเรียนมีครูต้นแบบพอเพียงจากการคัดเลือกครูพอเพียง            จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียน  บุคลากร ได้รับความรู้และประสบการณ์ในการนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต เช่น การจัดตลาดนัดพอเพียง   การหารายได้ระหว่างเรียน  ธนาคารโรงเรียน    การทำบุญตักบาตร           การเทศน์มหาชาติ   การอบรมการครูนักเรียนแกนนำ    การจัดค่ายหลากหลายอาชีพน่ารู้สู่ความพอเพียง         ค่าย 8 กลุ่มสาระฯ   กิจกรรมวันสำคัญต่างๆ   การรณรงค์รักสิ่งแวดล้อม   การเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน   กิจกรรมจิตอาสา   ฯลฯ  ในส่วนสถานที่ โรงเรียนได้จัดสภาพแวดล้อมให้สะอาด ร่มรื่น  สวยงาม  มีแหล่งเรียนรู้    ที่ทันสมัย ที่เพียงพอเพียงกับนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง  พัฒนาสื่อ ICT ห้องศูนย์กลุ่มสาระฯทุกศูนย์   เพื่อให้ทันสมัย  จัดทำห้องสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต (รีซอลเซ็นเตอร์)  จากการดำเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุกๆด้านทำให้โรงเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นสถานศึกษาพอเพียง ต้นแบบ ความก้าวหน้าเมื่อผ่านการประเมิน ทางโรงเรียนได้พัฒนาในการจัดทำแหล่งเรียนรู้การเพาะเห็ดครบวงจร            มีแนวคิดนำความรู้สู่ชุมชนใกล้เคียง รูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างชุมชนพอเพียง อย่างแท้จริง 

            การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาอย่างทั่วถึงทุกฝ่ายงานและอย่างต่อเนื่อง   ทำให้ นักเรียน ครู  บุคลากร ทุกคนในโรงเรียน มีชีวิตที่มีความสุข

 

 

 

                                                                         โครงการสืบสานงานพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

                                                                          20 มกราคม 2560

 

คายแกนนำ

 

คายหลากหลายอาชพ

 

เครอขายพอเพยง

 

ตลาดนดพอเพยง

 

แปลงนาสาธต

 

รายไดระหวางเรยน