0-2181-1102

เกี่ยวกับโรงเรียน

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

วิสัยทัศน์

มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล รู้จักใช้เทคโนโลยี มีความเป็นไทย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

content design image
content design image

พันธกิจ

  • 1 พัฒนาคุณภาพให้ผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาพื้นฐาน มีความรู้คู่คุณธรรม และน้อนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ

  • 2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพ

  • 3 พัฒนาการบริการจัดการด้วยระบบคุณภาพ โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานและยึดหลักธรรมาภิบาล

  • 4 พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานและยึดหลักธรรมาภิบาล

  • 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา

เป้าประสงค์

ผู้เรียนเป็นคนดี มีความรู้ อยู่ในสังคมอย่าง
มีความสุข

content design image