0-2181-1102

เกี่ยวกับโรงเรียน

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

ชื่อ

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

พระพุทธเบญจมมิ่งมงคล

พระนามาภิไธยย่อ "ส.ก." ประดับมงกุฏขัตติยะราชนารี

นมร.บ.ร.

ที่ตั้ง

333 ถนนไทยรามัญ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพ 10510

พื้นที่

25 ไร่

วันสถาปนา

4 มีนาคม 2535

คำขวัญ

รักศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิขาการ สืบสารงานพระราชดำริ

ปรัชญา

รู้วิชา จรรยาดี ปลูกไมตรี มีเมตตา

อัตลักษณ์

ลูกพระราชินี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูสถาบัน

เพลงประจำโรงเรียน

สดุดีมหาราชนินี และ มาร์ช นมร.บ.ร.

ดอกไม้ประจำโรงเรียน
"ดอกบัวจงกลนี"

ต้นไม้ประจำโรงเรียน
"ต้นทองกวาว"

สีประจำโรงเรียน
"เลือดหมู-ขาว"