';

0-2181-1102

ข่าวสารกิจกรรม

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

รับสมัครนักเรียนใหม่ ห้องเรียนพิเศษ 2567

4 ก.พ. 67


>> ตารางสอบ <<

-ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ม.1-2567 คลิก

-ห้องเรียนพิเศษ MEP ม.1-2567 คลิก

 

>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ <<

-รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ม.1-2567  คลิก

-รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียน MEP ม.1-2567  คลิก

 

-----------------------------------------------------------

 

ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบห้องเรียนพิเศษ ม.4 คลิก

 

 

-----------------------------------------------------------

 

ประกาศรับสมัครห้องเรียนพิเศษ ม.1

- ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (GIFTED) ม.1  คลิก

- ห้องเรียนพิเศษ  MEP ม.1  คลิก

 

ประกาศรับสมัครห้องเรียนพิเศษ ม.4

- ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (GIFTED) ม.4  คลิก

 

ประกาศรับสมัครห้องเรียนทั่วไป

- ประกาศรับสมัครห้องเรียนทั่วไป ม.1 คลิก

- ประกาศรับสมัครห้องเรียนทั่วไป ม.4 คลิก

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

การรับสมัครนักเรียนใหม่ 

ห้องเรียนพิเศษ (ม.1) ปีการศึกษา 2567

 

1. กำหนดการ ห้องเรียนพิเศษ (ม.1)

- รับสมัคร วันที่ 10-14 กุมภาพันธ์ 2567  ผ่านระบบออนไลน์ ที่ website ของโรงเรียนเท่านั้น

- สอบคัดเลือก วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 (สอบที่โรงเรียน)

            3 รายวิชาคือ วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ

* เฉพาะห้องเรียน MEP  มีการสัมภาษณ์รายบุคคลเป็นภาษาอังกฤษรอบบ่าย

  - ประกาศผล 1 มีนาคม 2567 ที่โรงเรียน

  - มอบตัว 3 มีนาคม 2567 ที่โรงเรียน

 

2. คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ ห้องเรียนพิเศษ (ม.1)

    2.1.ห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต รับ 72 คน จำนวน 2ห้องเรียน   

         - วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ ประถมศึกษาปีที่ 5 มีคะแนนเฉลี่ยสะสมเท่ากับหรือไม่น้อยกว่า 2.75

         - วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ ประถมศึกษาปีที่ 5 มีคะแนนเฉลี่ยสะสมเท่ากับหรือไม่น้อยกว่า 2.75

    2.2. ห้องเรียนพิเศษ MEP รับ 30 คนจำนวน 1 ห้องเรียน

          -  วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ ประถมศึกษาปีที่ 5 มีคะแนนเฉลี่ยสะสมเท่ากับหรือไม่น้อยกว่า 2.75

 

3. หลักฐานการสมัครเรียน ห้องเรียนพิเศษ (ม.1)

- สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ  ประถมศึกษาปีที่ 5 (ปพ.1)

และมีตราประทับของโรงเรียนพร้อมนักเรียนรับรองสำเนาถูกต้อง

หมายเหตุ:  กรณีที่โรงเรียนยังไม่สามารถออกใบระเบียนแสดงผล

การเรียน (ปพ.1) นักเรียนสามารถนำสำเนาสมุดบันทึกผลการเรียน (สมุดพก) ที่รับรองสำเนาถูกต้องจำนวน 1 ชุด เพื่อใช้ในการสมัครเรียน

 

สำเนาเอกสารของสมุดพกต้องประกอบด้วย

1. หน้าปกของสมุดพกที่มีชื่อโรงเรียนและชื่อของนักเรียนผู้สมัคร

2. ผลการเรียนของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

3. ผลการเรียนของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

   -รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (แต่งเครื่องแบบนักเรียน)

 

______________________________________________________________

 

การรับสมัครนักเรียนใหม่ 

ห้องเรียนพิเศษ (ม.4) ปีการศึกษา 2567

- ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  ม.4 รับจำนวน 30 คน

   - รับสมัครวันที่ 10-14 กุมภาพันธ์ 2567 ผ่านระบบออนไลน์ที่ website ของโรงเรียนเท่านั้น

   - สอบคัดเลือก วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 สอบที่โรงเรียน

         3 รายวิชาคือ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ

  - ประกาศผล 1 มีนาคม 2567 ที่โรงเรียน

  - มอบตัว 3 มีนาคม 2567 ที่โรงเรียน

 

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ ห้องเรียนพิเศษ (ม.4)

1.วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ภาคเรียนที่1) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมเท่ากับหรือไม่น้อยกว่า 3.00

2. วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ภาคเรียนที่1) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมเท่ากับหรือไม่น้อยกว่า 3.00

 

หลักฐานการสมัคร ห้องเรียนพิเศษ (ม.4)

1 .สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับชั้นระดับชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ภาคเรียนที่1) ผลการเรียน 5 ภาคการเรียน และมีตราประทับของโรงเรียนพร้อมนักเรียนรับรองสำเนาถูกต้อง

หมายเหตุ:กรณีที่โรงเรียนยังไม่สามารถออกใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) นักเรียนสามารถนำสำเนาสมุดบันทึกผลการเรียน (สมุดพก) ที่รับรองสำเนาถูกต้องจำนวน 1 ชุด เพื่อใช้ในการสมัครเรียน

สำเนาเอกสารของสมุดพกต้องประกอบด้วย

1. หน้าปกของสมุดพกที่มีชื่อโรงเรียนและชื่อของนักเรียนผู้สมัคร

2. ผลการเรียนของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

3. ผลการเรียนของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

4. ผลการเรียนของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ภาคเรียนที่1)

- รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (แต่งเครื่องแบบนักเรียนตามระเบียบของโรงเรียน)

 

 

ตารางสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ม.1- 2567

 

ตารางสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ม.1- 2567

 

ตารางสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ม.1- 2567