0-2181-1100

เอกสารประชาสัมพันธ์

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

ค่ายยุวชนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย

19 ก.ย. 63

ค่ายยุวชนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อส่งเสริมการศึกษา

18 ก.ย. 63

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อส่งเสริมการศึกษา

ค่ายเสริมสร้างทัศนคติและแรงจูงใจ

13 ก.ย. 63

ค่ายเสริมสร้างทัศนคติและแรงจูงใจ

อบรมอาสายุวกาชาด

12 ก.ย. 63

อบรมอาสายุวกาชาด

“ Fun  Science  Day ”  ม.1

10 ก.ย. 63

“ Fun Science Day ” ม.1

ชาว นมร.บร. ร่วมใจต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

3 ก.ย. 63

ชาว นมร.บร. ร่วมใจต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

“ Fun Science Day ” ม.3

27 ส.ค. 63

“ Fun Science Day ” ม.3

กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพในการเข้าสู่สังคม

26 ส.ค. 63

กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพในการเข้าสู่สังคม

ค่ายพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์

23 ส.ค. 63

ค่ายพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์