0-2181-1102

เอกสารประชาสัมพันธ์

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

งานแสดงมุทิตาจิต ครูเกษียณอายุราชการ

1 ต.ค. 65

งานแสดงมุทิตาจิต ครูเกษียณอายุราชการ

การวัดและประเมินผลปลายภาค1/65

22 ก.ย. 65

การวัดและประเมินผลปลายภาค1/65

การประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มบริหารวิชาการ

22 ก.ย. 65

การประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มบริหารวิชาการ

โครงการห้องเรียนEMS.

20 ก.ย. 65

โครงการห้องเรียนEMS.

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ65

20 ก.ย. 65

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ65

ประขุมใหญ่สามัญ1/2565

17 ก.ย. 65

ประขุมใหญ่สามัญ1/2565

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งสภานักเรียนสู่การพัฒนาชีวิตและสังคม

17 ก.ย. 65

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งสภานักเรียนสู่การพัฒนาชีวิตและสังคม

กิจกรรมมุทิตาจิต ครูเกษียณอายุราชการ

14 ก.ย. 65

กิจกรรมมุทิตาจิต ครูเกษียณอายุราชการ

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์

14 ก.ย. 65

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์