';

0-2181-1101

เอกสารประชาสัมพันธ์

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

แจกหนังสือเรียน ปีการศึกษา2563

18 มิ.ย. 63


เมื่อวันที่  16 - 18   มิถุนายน  2563   โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ    เบญจมราชาลัย  
โดย ผอ.วีระ  เจนชัย   มอบหมายให้คณะครู ดำเนินการแจกหนังสือเรียน
ประจำปีการศึกษา 2563 ให้แก่นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5,6 
เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 นี้  ทางรร.ได้แบ่งการมารับหนังสือ
เป็น 3 วัน เพื่อลดความแออัดของจำนวนนักเรียน และยังมีการไปส่งมอบที่บ้าน
พร้อมติดตามการเรียนออนไลน์อีกด้วย โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด
ของไวรัส Covid-19 อย่างเคร่งครัด การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย