';

0-2181-1101

เอกสารประชาสัมพันธ์

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย

19 มิ.ย. 63


เมื่อวันที่ 19   มิถุนายน 2563   โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ    เบญจมราชาลัย  
โดย  ผอ.วีระ  เจนชัย  มอบหมายให้งานอนามัยดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน 
กำจัดลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก  ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์
จากฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล  สำนักงานเขตคลองสามวา
ดำเนินการฉีดพ่นเป็นที่เรียบร้อย เตรียมพร้อมเปิดเทอมวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นี้